sensor.png

Liên hệ tư vấn:

mail contact lien.ans@ansvietnam.com

  phone contact 0902937088

MTS Sensor là dòng sản phẩm chuyên về các loại cảm biến: cảm biến Vị trí, cảm biến vị trí tuyến tính, TEMPOSONICS sensor, Position Sensors

TEMPOSONICS sensor là dòng cảm biến vị trí, TEMPOSONICS Vietnam

LIST CODE NHẬP VỀ THƯỜNG XUYÊN 

 

Code: ERM0400MD341A01
Temposonics® E-Series

Code: GHM0320MR021A0
Temposonics® G-Series

Code: ERM0525MD341A01
Temposonics® E-Series

Code: RH5MA0250M01D701S1021B8
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0150M01D701S1021B8
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0300M01D701S1111G8
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0400M01D701S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0700M01T201S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0070M01D701S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: GHM01460MR021A0
Temposonics® G-Series

Code: RH5MA1500M01T201S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA1050M01T201S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: GHM0810MR021A0
Temposonics® G-Series

Code: GBS0400MH151S1G1100SC
Temposonics® GST-Sensor

Code: RH5MA0170M01D701S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0050M01T151S1012G6
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0310M01D701S1011G8
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0200M01T201S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Code: RH5MA0700M01D701S1011G2
Temposonics® R-Series V Rod

Update version Part No: 253311-1
Pc Prog Kit, R-SSI Us-Style Us
Note: 253 135-1 đổi mã mới
Recheck delivery time before
(Khai hải quan: Bộ lập trình  R-SSI, Part No: 253311-1)

Code: RH5MA0650M01R051A100
Temposonics® R-Series V Rod
Note: RHM0650MR051A01 is obsoleted
Recheck delivery time before order.

Code: RP5SA0500M02R101A100
Temposonics® R-Series
Note: Recheck delivery time before order

Code:  RP5SA0800M02R101A100
Temposonics® R-Series
Note: Recheck delivery time before order

CO PTM (chứng từ)

Repalced Code: EP00470MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II EP
Note: Recheck delivery before order
EPV00470MD601A0 is obsoleted

Code:  370677
5 pol. Connector
Note: Recheck delivery time before order

Code:  252182
Magnet Assembly, Type S - Ep
Note: Recheck delivery time before order

Code:  EL00600MD341A01
Temposonics® E-Series
Note: Recheck delivery time before order

Update version Part No: 253311-1
Pc Prog Kit, R-SSI Us-Style Us
Note: 253 135-1 đổi mã mới
Recheck delivery time before order

 

Xem thêm về Sản Phẩm TẠI ĐÂY !